دکتر پرویز علوی
نویسنده کتاب ارتباطات سیاسی درگذشت 08 ژوئن 2019

نویسنده کتاب ارتباطات سیاسی درگذشت

دکتر پرویز علوی که تا سال ۱۳۹۰ در گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی تدریس می کرد درگذشت.