رئیس جدید انجمن متخصصان روابط عمومی
معرفی رئیس جدید انجمن متخصصان روابط عمومی 03 اکتبر 2018
انتصابات

معرفی رئیس جدید انجمن متخصصان روابط عمومی

مهدی باقریان رئیس جدید انجمن متخصصان روابط عمومی شد.