رئیس شورای اسلامی شهر سمنان
۲۸ مهر ۱۳۹۷

تقدیر رئیس شورای شهر سمنان از اعضای کمیته اجرایی روابط عمومی استان سمنان

اعضای کمیته اجرایی نخستین رویداد روابط عمومی استان سمنان با دکتر سیادتی رئیس شورای اسلامی شهر سمنان دیدار کردند و از زحمات ایشان پیرامون مساعدت به عمل آمده در اجرای نخستین رویداد روابط عمومی استان سمنان تقدیر به عمل آوردند.