رخداد ملی بررسی مسائل و چالشهای روابط عمومی ایران
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
همزمان با روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

سخنرانان دومین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی ایران

«دومین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی ایران»، 25 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.