روابط عمومی بله قربان گو
۲۵ مهر ۱۳۹۷
یادداشت

ضعف راهبری در روابط عمومی‌ها

سید علیرضا علوی- روابط عمومی آینده از عناوین جذاب برای همه کسانی است که به نحوی در زمینه روابط عمومی فعالیت دارند.