سازمان بیمه سلامت ایران
۰۲ مرداد ۱۳۹۸

ایده یکی از اعضای انجمن روابط عمومی ایران در نخستین رویداد هم اندیشى در عرصه بیمه سلامت برگزیده شد

نخستين رويداد هم انديشى در عرصه بيمه سلامت با معرفی برگزیدگان خود در سازمان بیمه سلامت ایران به پایان رسید و از ایده پردازان برگزیده در محورهای ویژه آن تقدیر شد.