سازمان
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
در گفتگوی اختصاصی با استادحسین علی افخمی مطرح شد:

روابط عمومی ها و چالش تعارض منافع بین سازمان و مخاطبان

در گفتگوی اختصاصی با استادحسین علی افخمی مطرح شد: - علم، فن و حرفه روابط عمومی با توجه به ماهیت، وظایف و ماموریتهای آن بویژه در نحوه ارتباط با رسانه ها، رهبران فکری جامعه و گروههای مختلف مخاطبان سازمانی همواره درمعرض چالشهای مختلف ارتباطی قرار داشته و در چند سال اخیر نیز حرفه روابط عمومی در ردیف 5 شغل سخت و پراسترس در دنیا مطرح شده است.