شرکت بیمه کوثر
۱۵ آذر ۱۳۹۷

روابط عمومی بیمه‌ کوثر برتر شد

شرکت بیمه کوثر در رشته پژوهش ‌های اجتماعی عنوان روابط عمومی برتر صنعت بیمه را کسب کرد.