محسنیان راد
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند:

روند پژوهش های ارتباطی در ایران

روند پژوهش های ارتباطی در ایران با حضور محسنیان راد، سیدمحمد دادگران، حسام الدین آشنا و حسین بصیریان جهرمی 28 اردییهشت سال جاری برگزار می شود.