محسن حاج محمدی
۳۰ مهر ۱۳۹۷
انتصابات

سرپرست مدیریت امور فرهنگی و روابط عمومی اتاق تعاون ایران منصوب شد

محسن حاج محمدی، نماينده کنفرانس رويکردهاي نوين روابط عمومي ايران در استان تهران به عنوان سرپرست مدیریت امور فرهنگی و روابط عمومی اتاق تعاون ایران منصوب شد.