مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی
۰۱ بهمن ۱۳۹۷

معاون خبر ایرنا منصوب شد

سیدضیاء هاشمی مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی طی حکمی پدرام الوندی را به عنوان معاون خبر ایرنا منصوب کرد.