مدیرعامل سمات
۰۵ دی ۱۳۹۷

عملکرد شرکت‌ها نیاز به نظارت عمومی نیز دارد

ما با یک فاصله ۱۰ ساله از تکنولوژی روز دنیا به اهمیت داده‌های بزرگ پی بردیم و دیگر در برابر پیشرفت دنیا موضع انفعالی نداریم و با مدیریت هوشمند داده‌ها گام بزرگی رو به جلو برداریم.