مدیر امور مشتریان و روابط عمومی بانک صنعت و معدن
۲۸ آبان ۱۳۹۷

ترابی، مدیر امور مشتریان و روابط عمومی بانک صنعت و معدن شد

حسین مهری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن در حکمی محمد حسن ترابی را به سمت مدیر امور مشتریان و روابط عمومی بانک صنعت و معدن منصوب کرد.