مدیر روابط عمومی بخشداری مرکزی قرچک
اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های قرچک انتخاب شدند ۱۲ آذر ۱۳۹۷

اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های قرچک انتخاب شدند

اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های قرچک با رأی مدیران روابط عمومی ادارات و نهادهای این شهرستان انتخاب شدند.