نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات
۱۲ آذر ۱۳۹۷

پیام حسین انتظامی پس از انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات

حسین انتظامی پس از انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات پیامی صادر کرد.