هادی البرزی
۲۰ شهریور ۱۳۹۷

دفاع رساله دکترای هادی البرزی

هادی البرزی دانشجوی دکترای مدیریت رسانه از رساله دکترای خود در دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دفاع کرد.