پایگاهع
دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران: آماده توسعه همکاری‌های متقابل با دانشگاه علوم پزشکی ایران هستیم ۰۶ بهمن ۱۴۰۰

دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران: آماده توسعه همکاری‌های متقابل با دانشگاه علوم پزشکی ایران هستیم

دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران:
آماده توسعه همکاری‌های متقابل با دانشگاه علوم پزشکی ایران هستیم