مهران کرمی با حکم مدیرعامل همشهری، مدیر مسئول روزنامه همشهری شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، مهران کرمی با حکم مرتضی حاجی، مدیرعامل همشهری، مدیر مسئول روزنامه همشهری شد.