پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// نخبه گرایی راهبرد اصلی روابط عمومی دانش بنیان است

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم://

نخبه گرایی راهبرد اصلی روابط عمومی دانش بنیان است

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم همایش شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه کشور با حضور مدیران روابط عمومی در سی ام خرداد در بیمه مرکزی ایران، ارایه رهنمود توسط مدیر کل روابط عمومی و اموربین الملل بیمه مرکزی ایران جمهوری اسلامی ایران و سخنرانی دکتر یحیایی ایله ای درباره روابط عمومی دانش بنیان برگزار شد.

در این همایش دکتر احمد یحیایی ایله ای محتوای سخنرانی خود را در سه سرفصل: چیستی روابط عمومی دانش بنیان، چرایی روابط عمومی دانش بنیان و چگونگی روابط عمومی دانش بنیان ارایه کرد.

یحیایی ایله ای گفت: روابط عمومی دانش بنیان بر چهار رکن دانش، پژوهش، فناوری و نوآوری استوار است و بدون بکارگیری و استفاده مستمر از پژوهش و تحقیق هیچ روابط عمومی یا سازمان و یا کشوری پیشرفت نکرده است.

وی اظهار داشت: نخبه گرایی راهبرد اصلی روابط عمومی دانش بنیان است و درست ترین راه دانش بنیان شدن روابط عمومی؛ تخصص گرایی و بطور خاص نخبه گرایی است. اما متاسفانه انجام پژوهشهای راهبردی و کاربردی در حوزه روابط عمومی ایران نزدیک به صفر است و کاملا به این مهم بی توجهی می شود، بودجه ای به آن اختصاص داده نمی شود و اعتقاد به علم و پژوهش در سازمانهای ایرانی کمرنگ شده است.

مدرس و مشاور روابط عمومی کشور یادگیری و آموزش را نیاز اساسی برای بروزرسانی و روزآوری فعالیتهای سازمانی روابط عمومی برشمرد و گفت: سرانه آموزش مدیران و کارکنان روابط عمومی نسبت به ده سال پیش ۵۰ درصد کاهش یافته است و متاسفانه این مهم ریشه در عزل و نصب غیر تخصصی مدیران روابط عمومی و اثرگذاری پایین تخصص و آموزش در ارتقای شغلی مدیران و کارکنان دارد.

دکتر یحیایی ایله ای درباره اهمیت و اولویت و فوریت کسب دانش روز و یادگیری استفاده از فناوری در روابط عمومی به مدیران روابط عمومی اظهار داشت:

روابط‌عمومی دانش‌بنیان یک روابط‌عمومی دانش محور و تخصص گراست که بر مبنای فناوریهای پیشرفته کار می کند و توان حل مسائل ارتباطی سازمان از طریق دانش و نوآوری را دارد.

دکتر یحیایی ایله ای انتخاب رویکرد روابط عمومی علمی و توسعه بخش را راه برون رفت روابط عمومی ایران از اشتباهات راهبردی دو دهه اخیر دانست و ابراز کرد: بزرگترین آسیبی که در حال حاضر روابط‌ عمومی ایران از آن رنج می برد فقدان رویکرد علمی در انتخاب و بکارگیری مجموعه نیروی انسانی روابط‌ عمومی و بطور خاص مدیران روابط‌ عمومی است. این موضوع بسیار اهمیت دارد چرا که شما نمی توانید دانش‌بنیان شوید در حالی که منابع انسانی بی دانش به کار گماشته می شود یا خود را بی نیاز از دانش روز می دانید و رغبتی به دانش و تحقیق و نوآوری وجود ندارد.