سازمان تأمین‌اجتماعی با تسویه بدهی به نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران، از اَبربدهکار به اَبرطلبکار تبدیل شد
سازمان تأمین‌اجتماعی با تسویه بدهی به نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران، از اَبربدهکار به اَبرطلبکار تبدیل شد ۱۷ خرداد ۱۴۰۳

سازمان تأمین‌اجتماعی با تسویه بدهی به نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران، از اَبربدهکار به اَبرطلبکار تبدیل شد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// سازمان تأمین‌اجتماعی با تسویه بدهی به نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران، از اَبربدهکار به اَبرطلبکار تبدیل شد