پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// کتاب دریچه ای به سوی ارتباطات روانه بازار نشر شد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم://

کتاب دریچه ای به سوی ارتباطات روانه بازار نشر شد

کتاب  کتاب دریچه ای به سوی ارتباطات  (از منظر ارتباطات انسانی در گردشگری) تالیف دکتر محمدرضا حقیقی، دکتر ناهید خوشنویس و بهرام فرهی روانه بازار نشر شد.این کتاب در ۲۱۵ صفحه در ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۱۴۰۰۰۰ تومان مشتمل بر مباحث نوین روابط عمومی،مفاهیم ارتباطات،سطوح و ویژگی های تعارض در ارتباطات،روش های حل تعارض،مدیریت تعارض،ارتباط گریزی،ارتباطات انسانی و گردشگری،وظایف ارتباطات و نقش آن در صنعت گردشگری و …به چاپ رسید.