مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جمع مدیران این بانک تاکید کرد:
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جمع مدیران این بانک تاکید کرد: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جمع مدیران این بانک تاکید کرد:

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// همگرایی، هم آوایی و هماهنگی بانک رفاه کارگران باعث مباهات است